Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Daleszycach
Prawa dziecka są zawarte w dokumentach poniżej:

Konwencja praw dziecka
Konwencja praw dziecka w rozumieniu dzieci
Plakat: Konwencja praw dziecka

Szczegółowe przepisy regulujące działalność Szkoły Podstawowej zawarte są w Statucie i Regulaminie.
Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty.

I.PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
2. ochrony i poszanowania jego godności,
3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych,- jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na lekcjach, kołach zainteresowań i placówkach pozaszkolnych,
6. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny,
7. ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce:
• pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia, ale nie więcej niż trzy w tygodniu /treść tego punktu nie dotyczy kontroli z 2 ostatnich lekcji/,
• znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,
• poprawione prace ma prawo otrzymać po upływie tygodnia z rożnych przedmiotów z wyjątkiem prac klasowych z języka polskiego, gdzie termin poprawy wynosi dwa tygodnie,
8. znać na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przewidywane oceny okresowe /roczne/ z poszczególnych przedmiotów i zachowania, przewidywane oceny niedostateczne na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej,
9. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
10. otrzymania świadectwa z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
11. wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych z wyjątkiem pełnienia dyżurów.

II. Uczeń jest zwolniony z zadań domowych na okres przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji letnich, 1 dzień w tygodniu z prac pisemnych /z piątku na poniedziałek/.

III.RODZAJE NAGRÓD
1. pochwała wychowawcy przed klasą,
2. pochwała dyrektora przed społecznością szkolną,
3. list pochwalny na ręce rodziców absolwentów klas VI,
4. dyplomy,
5. nagrody książkowe,
6. wpis na świadectwo za szczególne osiągnięcia,
7. wpis do Księgi Patrona.

IV. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły.

V. Społeczność szkolna nagradza ucznia za osiągnięcia w nauce, sporcie, artystyczne i wzorowe zachowanie.

VI. Obowiązki Ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1. szanować poglądy i przekonania innych,
2. przeciwstawiać się złu,
3. dbać o kulturę słowa
4. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulegać uzależnieniom,
5. uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie,
6. wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, opuszczone godziny usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub pisemnym rodziców,
7. pracować rzetelnie nad poszerzeniem wiedzy i umiejętności (systematycznie, samodzielnie, wytrwale),
8. dbać o honor i tradycje szkoły,
9. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, za uszkodzenia spowodowane świadomie odpowiadać materialnie,
10. starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
11. przebywać w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły,
12. podporządkować się zarządzaniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

VII.RODZAJE KAR
1. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą,
2. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą w obecności rodziców,
3. upomnienie ucznia wobec klasy,
4. nagana wychowawcy wobec uczniów klasy,
5. nagana dyrektora wobec uczniów szkoły,
6. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym postępowaniu ucznia,
7. przeniesienie do klasy równoległej w szkole.
VIII .Wykonanie kary przeniesienia do klasy równoległej w szkole może być zawieszone na pół roku, jeśli uczeń pozyska poręczenie samorządu klasowego i uczniowskiego.

IX. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzi lub zastosowaniu wobec niego kary.