Ramowy plan dnia

 Ramowy rozkład dnia dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Daleszycach w roku szkolnym 2017/2018

6.30 – 8.00 – Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, planszowe służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.45 – Zabawy swobodne dzieci, integrujace grupę, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, język angielski. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia ortofoniczne). Poranne zabawy ruchowe . Zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (praca indywidualna lub w małych grupach).

 8.45 – 9.00 – Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – Śniadanie.

9.30 – 11.45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane i niekierowane), język angielski.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, planszowe. Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze, doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania. Spacery, zabawy dowolne i zorganizowane na świeżym powietrzu ( na przedszkolnym placu zabaw, na placu przed przedszkolem), obserwacja środowiska przyrodniczego, rozszerzanie doświadczeń poznawczych. Poznawanie zasad bezpieczeństwa na co – dzień. Zabawy ruchowe.

 11.45 – 12.00 – Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do obiadu.

 12.00 – 12.30 – Obiad.

 12.30 – 13.00 – Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek, opowiadań, bajkoterapia, zabawy tematyczne, według zainteresowań.Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (praca indywidualna lub w małych grupach).

 13.00 – 13.45 –  Leżakowanie (grupa najmłodsza)/Zabawy ruchowe na placu przed przedszkolem, na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w sali przedszkolnej, prace w kąciku przyrody, praca indywidualna, wspomaganie rozwoju dziecka. Zabawy dowolne w sali. Zajęcia dodatkowe służące rozwijaniu zainteresowań dzieci: plastyczne, komputerowe.

 13.45 – 14.00 – Czynności higieniczno – porządkowe,  przygotowanie do podwieczorku.

 14.00 – 14.15 – Podwieczorek.

 14.15 – 16.00 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, rytmiczne. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, potrzeb i zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe służące rozwijaniu zainteresowań dzieci: gimnastyczne.

Ramowy rozkład dnia w oddziale 5,6-latków w roku szkolnym 2017/2018

8.00 – 8.30 – Zabawy ogólnorozwojowe służące realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, planszowe… Zabawy integrujące grupę, rozmowy indywidualne.

8.30 – 9.00 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia ortofoniczne…). Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka.

Zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela wprowadzające w temat dnia.

Zabawy muzyczne, ruchowe i ćwiczenia poranne.

9.00 – 9.30 – Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie. Śniadanie – kształtowanie nawyków estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków. Wdrażanie do pełnienia dyżurów – obsługi kolegów, koleżanek.

9.30 – 10.30 – Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem stopnia trudności.

10.30 – 11.30 – Pobyt na świeżym powietrzu – realizacja różnych form aktywności ruchowej – spacery, wycieczki piesze, ćwiczenia gimnastyczne w terenie, obserwacje przyrodnicze, badawcze, prace porządkowe, zabawy dowolne i zorganizowane: gry i zabawy zespołowe (w ogrodzie szkolnym, na placu zabaw, boisku…).

Poznawanie zasad bezpieczeństwa na co dzień.

Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni.

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe w sali.

11.30 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie.

Obiad – wdrażanie do estetyki spożywania posiłków, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Nabywanie umiejętności nakrywania do stołu i sprzątania po posiłkach – dyżury.

12.00 – 12.15Odpoczynek poobiedni – różne formy relaksu w sali (słuchanie bajek, muzyki klasycznej…).

12.15 – 13.00 – Zabawy dydaktyczne, działalność plastyczno – techniczna… Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci. Wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka – praca zespołowa. Udział w przedszkolnych akcjach i przedsięwzięciach, w zajęciach dodatkowych, np.: religii…

Podsumowanie wydarzeń dnia i aktywności dzieci.